Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności strony internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-04-21
 • Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-07-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

 • Multimedia nie posiadają napisów dla osób głuchych część plików skanowanych nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia:

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Uzasadnienie nadmiernym obciążeniem:

 • Link do wyniku analizy:

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2020-09-22.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zenon Rytwiński, adres poczty elektronicznej zenon.rytwinski@osir.suwalki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 500402990. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

 • Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach
 • Adres organu odwoławczego: ulica Wojska Polskiego 2, 16-400 Suwałki
 • Adres e-mail organu odwoławczego: sekretariat@osir.suwalki.pl
 • Telefon organu odwoławczego: 875663282

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 2, 16-400 Suwałki – KOMPLEKS HAL SPORTOWYCH WRAZ Z POMIESZCZENIAMI ADMINISTRACYJNYMI

Pomieszczenia administracji (z wyłączeniem sekretariatu oraz gabinetu Dyrektora) znajdują się na parterze, w części budynku od parkingu znajdującego się pomiędzy halą a pływalnią. Prowadzi do nich jedno wejście wyposażone w podjazd dla wózków inwalidzkich. Wszystkie pomieszczenia znajdują się na poziomie „0”, dostęp do nich pozostaje bez żadnych ograniczeń. Sekretariat oraz gabinet Dyrektora pozostają na kondygnacji „2”. Brak dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu przed wejściem do budynku biurowego pozostają dwa miejsc parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

W budynku znajdują się dwie hale sportowe – mała na kondygnacji „1” oraz duża na kondygnacji „0”. Do budynku prowadzi w sumie sześć wejść, z czego, na co dzień otwarte pozostają trzy. Do małej hali sportowej dostać się można poprzez wejście główne od strony hotelu Hańcza. Bezpośrednio z parkingu zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego 2 znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich prowadzący bezpośrednio do wejścia. Dostęp dla osób niepełnosprawnych jest łatwy i przejrzysty.

Na poziomie „1”, w szatniach obok hali małej znajdują się dwie toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Hala duża znajdująca się na poziomie „0” również przystosowana jest architektonicznie dla osób niepełnosprawnych. Wejście na halę pozostaje od strony ul. Wojska Polskiego, bezpośrednio z parkingu, wjazd pozostaje na tym samym poziomie, co hala sportowa. Wejście to, na co dzień pozostaje zamknięte, otwierane jest tylko w przypadku potrzeby wpuszczenia osób niepełnosprawnych na organizowane w hali wydarzenia. Na co dzień osoby niepełnosprawne korzystają z wejścia od strony budynku administracyjnego, wyposażonego w podjazd dla wózków inwalidzkich. Od wejścia do hali prowadzi podjazd, którym wózkiem inwalidzkim można dostać się do hali.

Do całego obiektu – kompleksu hal wraz z administracją – prowadzi sześć wejść. Pierwsze wejście zlokalizowane jest od strony hotelu Hańcza. Jest to wejście prowadzące na poziom „1”, gdzie znajduje się mała hala sportowa. Wejście wyposażone jest w podjazd dla wózków inwalidzkich, prowadzące bezpośrednio z parkingu przy ul. Wojska Polskiego. Drugie wejście zlokalizowane jest przy magazynie obok dużej hali sportowej. Wejście to, na co dzień pozostaje zamknięte, uruchamiane jest w razie potrzeby. Wejście to zlokalizowane jest w taki sposób, iż bezpośrednio z parkingu przy ul. Wojska Polskiego można wjechać wózkiem inwalidzkim do hali sportowej bez konieczności korzystania z jakichkolwiek podjazdów ze względu na fakt, iż wszystko pozostaje na jednym poziomie. Trzecie wejście zlokalizowane jest od parkingu przy rzece. Prowadzi ono bezpośrednio do Działu Sportu Rekreacji i Marketingu. Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich. Kolejne dwa wejścia (wejście cztery i pięć) znajdują się od parkingu przy rzece i na co dzień również nie są używane. Wejścia te nie maja podjazdów dla wózków inwalidzkich, są otwierane tylko w przypadku większych wydarzeń odbywających się w hali. Wejścia te prowadzą na hol główny. Ostatnim szóstym wejściem pozostaje wejście od strony budynku administracyjnego, od parkingu pomiędzy halą a pływalnią. Wejście to posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, prowadzi do pomieszczeń biurowych jak również do dużej hali.

 • W kompleksie hal sportowych znajdują się trzy łazienki dostosowane dla osób niepełnosprawnych (jedna na poziomie „0” dwie pozostałe w szatniach na poziomie „1”).
 • Parkingi wokół obiektu wyposażone są w pięć miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma informacji głosowych.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach – PŁYWALNIA, ul. Wojska Polskiego 2, 16-400 Suwałki

Do budynku Pływalni prowadzi jedno wejście. Znajduje się ono od strony parkingu położonego pomiędzy halą sportową a pływalnią. Wejście znajduje się na poziomie „0”, do którego z parkingu prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. Kompleks basen / siłownia jest na jednym poziomie, jest całkowicie dostępny dla osób niepełnosprawnych. Po wejściu do budynku osoby niepełnosprawne nie muszą zmieniać kondygnacji, aby skorzystać ze wszystkich pomieszczeń. Szatnie oraz natryski pozostają również na jednym poziomie. Z natrysków i szatni wyznaczony jest ciąg komunikacyjny do niecki basenowej.

 • Na parkingu przed budynkiem pływalni pozostają dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem (recepcja).
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma informacji głosowych.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aquapark Suwałki, ul. Jana Pawła II 7, 16-400 Suwałki

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze wejście – główne (drzwi obrotowe) znajduje się od ulicy Świerkowej, drugie wejście znajduje się obok wejścia głównego, jest przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne i dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie terenu.

Na placu przed wejściem głównym jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, ponadto na parkingu od strony ul. Jana Pawła II znajdują się cztery miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 • W budynku po prawej stronie od wejścia głównego znajduje się winda.
 • W budynku Aquaparku znajdują się cztery łazienki dostosowane dla osób niepełnosprawnych (dwie na poziomie „0” dwie pozostałe w na poziomie „1”).
 • W budynku Aquaparku znajdują się przebieralnie i natryski dla osób niepełnosprawnych. Przy basenie znajduje się podnośnik dla osób niepełnosprawnych obsługiwany przez ratowników.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem (do części biurowej i usługowej).
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma informacji głosowych.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ośrodek Żeglarski Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach, ul. Zastawie 38A, 16-400 Suwałki

 • Do budynku prowadzą dwa wejścia. Główne wejście od wschodniej, a drugie od północnej strony budynku. Budynek ma tylko jedną kondygnację.
 • Przy budynku znajduje się parking od strony ul. Zastawie.
 • Do wejść prowadzą dwustopniowe schody.
 • Wejście nie posiada podjazdu dla wózków.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma informacji głosowych.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

HOSTEL „WIGRY”, ul. Zarzecze 26, 16-400 Suwałki

Do budynku prowadzą dwa wejścia główne: pierwsze wejście od strony parkingu górnego, drugie wejście od strony budynku stadionu piłkarskiego i Hali widowiskowo-sportowej „Arena”. Pierwsze wejście nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. Podjazd zlokalizowany jest przy drugim wejściu od strony budynku stadionu piłkarskiego i obiektu „Arena”. Tylko przy pierwszym wejściu znajduje się przycisk dzwonka, którym można przywołać pracownika recepcji. Portiernia znajduje się na parterze pomiędzy dwoma wejściami.

 • Budynek nie posiada windy.
 • Na parterze po lewej stronie od wejścia drugiego, znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem na parkingu dolnym od strony stadionu piłkarskiego znajduje się 5 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma informacji głosowych.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Budynek Administracyjno-Biurowy Stadionu Miejskiego w Suwałkach, ul. Zarzecze 26, 16-400 Suwałki

 • Do budynku prowadzi jedno wejście główne od strony parkingu głównego i jedno wejście do biur na piętrze. Wejście główne dostosowane dla wózków inwalidzkich.
 • Dostęp do biur dla osób niepełnosprawnych jest przez wejście główne.
 • Budynek posiada windę.
 • Na parterze po lewej stronie od wejścia głównego, znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem na parkingu głównym znajduje się 5 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma informacji głosowych.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Suwałki Arena, ul. Zarzecze 26, 16-400 Suwałki

 • Do budynku prowadzi jedno wejście główne od strony parkingu głównego. Wejście główne dostosowane jest dla wózków inwalidzkich.
 • Budynek posiada windę dla wózków inwalidzkich.
 • Na parterze po prawej stronie od wejścia głównego obok szatni, znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem na parkingu głównym znajduje się 5 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku Areny nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku Areny jest zainstalowany dźwiękowy system ostrzegania w razie zagrożenia pożarowego.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • Budynek socjalny Eurocampingu, ul. Zarzecze 26, 16-400 Suwałki
 • W parterowym budynku znajduję się toaleta i łazienka z prysznicem dostosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. Recepcja Eurocampingu znajduję się od strony ulicy Grunwaldzkiej. Na terenie Eurocampingu nie ma przeszkód architektonicznych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku urzędu nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma informacji głosowych.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Udogodnienia

 1. Na stronie można nawigować za pomocą klawisza tabulacji TAB.
 2. Strona posiada wersję o dużym kontraście.
 3. Na stronie jest możliwość zmiany wielkości czcionki.

Inne informacje i oświadczenia

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach dokłada starań aby sukcesywnie wymieniać treści niedostępne cyfrowo na treści dostępne cyfrowo na stronie internetowej. Dotyczy to między innymi skanowanych dokumentów, zdjęć i linków bez opisów alternatywnych, filmów bez napisów dla osób głuchych.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach nie posiada aplikacji mobilnych.